StartupMill

Seudulla on edelleen voimakas rakennemuutos käynnissä

Etelä-Karjalan alue on ollut voimakkaassa rakennemuutoksessa viimeisten vuosien ajan ja teollisuus on uudistunut ja muuttanut toimintamalliaan. Perusteollisuudesta on hävinnyt työpaikkoja merkittävästi ja vaikutukset ovat olleet raskaita koko seudulle.

Rakennemuutoksen edetessä, osaamispohjaisten yritysten merkitys Lappeenrannalle, Imatralle ja koko kaakkoiselle Suomelle on noussut erittäin tärkeäksi. Yleisellä tasolla voidaan sanoa, että yksi osaamispohjainen työpaikka vastaa noin kolmea palvelusektorin työpaikkaa verotuloina mitattuna. Perusteena tälle ovat muun muassa korkea palkkataso ja kokoaikaiset työsuhteet. Tästä näkökulmasta osaamispohjaiset työpaikat voivat korvata teollisten työpaikkojen vähentymisen seuraukset seudun taloudelle.

Esimerkiksi Lappeenrannassa syntyy tällä hetkellä osaamispohjaisia yrityksiä noin kaksi vuodessa kun vielä 2000-luvun alussa niitä syntyi n. 10–15 /vuosi. Keskeisenä syynä uusien teknologiayritysten syntymisen vähenemiseen nähdään teknologiahautomotoiminnan lakkaaminen Lappeenrannassa vuoden 2010 lopussa. Tämän jälkeen ei Lappeenrannan alueella ole järjestelmällisesti panostettu osaamispohjaisten yritysten synnyttämiseen eikä alkuvaiheen kasvun tukemiseen. Viime vuosikymmenellä syntyneistä osaamispohjaisista yrityksistä on kasvanut myös merkittäviä vientiä harjoittavia teknologiayhtiöitä alueelle.

Osaamispohjaisten yritysten lisäämiseen panostetaan

Lappeenrannan kaupunki on asettanut vuoteen 2028 ulottuvan pitkän aikavälin strategiassaan osaamispohjaisten yritysten kehityksen yhdeksi strategian kärjistä. Tätä strategiaa on lähdetty alueen toimijoiden yhteistyöllä toteuttamaan. StartupMill -toiminta on myös nostettu yhdeksi keskeiseksi hankkeeksi koko maakunnan vuoden 2014 toteuttamissuunnitelmassa.

Myös nykyisessä hallitusohjelmassa mainitaan osaamispohjaiset yritykset keskeisenä Suomen uuden kasvun tekijöinä, ja niiden syntymisen merkitys on kriittinen menestystekijä niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin.

Tutkitusti osaamispohjaisten yritysten synnyttäminen ja käynnistäminen eroaa merkittävästi ns. perinteisen yritystoiminnan käynnistämisestä. Osaamispohjaisten yritysten tarve pidempiaikaiselle yrityksen kehityksen tuelle on tunnistettu kaikkialla maailmassa, samoin pääomaintensiivisyys käynnistysvaiheessa on merkittävä aloituksen kynnys.

Osaamispohjaisten yritysten määrän kasvattamiseksi alueellamme, Wirma Lappeenranta Oy, Imatran seudun kehitysyhtiö ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto ovat käynnistäneet StartupMill -hankkeen, jonka tavoitteena on

  • kiihdyttää merkittävästi Lappeenranta-Imatra alueella syntyvien osaamispohjaisten yritysten liikkeellelähtöä ja kasvuprosessia
  • saada kaikki alueella syntyvät potentiaaliset liikeideat hyödynnettäväksi
  • saavuttaa taso, jossa syntyy alueelle 15 uutta osaamispohjista yritystä vuosittain
  • varmistaa hyviin liikeideoihin perustuvien aloittavien yritysten selviäminen kuolemanlaakson yli
  • moninkertaistaa uusissa yrityksissä syntyvien työpaikkojen määrä
  • yhtenäistää alueen eri toimijoiden (oppilaitokset, kunnat ja muut innovaatiotoimijat) käytännöt ja toimintamallit ideasta – liiketoiminnaksi prosessien osalta
  • yrittäjyyden aktivoiminen ja yrittäjyyden uravaihtoehdon esillä pitäminen opiskelijoiden keskuudessa

StartupMill -toimintamallin kehittäminen ja käynnistäminen ovat alueemme elinvoimaisuuden ja elinkeinorakenteen vahvistamisen kannalta erittäin tärkeää ja projektin valmistelussa mukana olleet toimijat ovat sitoutuneet pitkäjänteisesti uuteen StartupMill -toimintaan.